කිසිදු පින්තූර

පේමන්ට් ආරක්ෂාව

13. ජනවාරි 2017 presseagent 0

ආරක්ෂක සල්පිල් PYROS, චෙක් ජනරජය / Brno දී ISET හා IDET ගිනි නොමැත බිය - මෙම Pyros මත අශ්ව පුහුණුව (සපයන: BVV සල්පිල් Brno) ආරක්ෂාව මේ ප්රමුඛත්වය වේ […]

කිසිදු පින්තූර

Vitalo Catering Hannover UG

21. දෙසැම්බර් 2016 presseagent 0

Catering in Hannover ist für uns mehr als lediglich Speisen zu einem Event zu liefern. Wir wünschen uns, dass Teilnehmer und Organisatoren Essen geniessen und […]

Messen – Erlebnis und Impulsgeber

16. දෙසැම්බර් 2016 presseagent 0

(Mynewsdesk) Wer Messen nur als Kontaktbörsen oder Handelsplätze betrachtet, der irrt sich gewaltig. Sie sind Impulsgeber für das tägliche Leben und damit echte Erlebnisse. Glauben […]