කිසිදු පින්තූර

Werbeberatung Halstenbek

20. ජනවාරි 2017 presseagent 0

Neue Werbeagentur für die Region Agentur für Kommunikation und neue Medien Seit dem 01.01.2017 gibt es die Werbeberatung Halstenbek. Als regional zugewandte Werbeagentur werden vorwiegend […]

කිසිදු පින්තූර

Fiducia-Freigabe für XPhone Connect

15. ජනවාරි 2017 presseagent 0

Der IT-Dienstleister der genossenschaftlichen FinanzGruppe, die Fiducia & GAD IT AG, hat die Kommunikations-Lösung XPhone Connect für den Einsatz mit dem agree Bankarbeitsplatz freigegeben. මෙම […]

කිසිදු පින්තූර

Kommunikationsfalle Digitalisierung

9. ජනවාරි 2017 presseagent 0

Tag der Kommunikation nimmt sich Herausforderungen unserer digitalen Gesellschaft an Christian Morgenweck hilft Menschen dabei verständlicher zu kommunizieren Die Kommunikation in unserer Gesellschaft wird immer […]

කිසිදු පින්තූර

ආචාර්ය සඳහා නව පෙනුම. Schagen අලෙවි හා සන්නිවේදන

9. ජනවාරි 2017 presseagent 0

පැවැත්ම වසර පහ සඳහා, ආචාර්ය වේ. නව වෙබ් අඩවිය සමග ජනවාරි මස Schagen අලෙවි සහ සන්නිවේදන හිතාගන්න. මෙම සමාගම විද්යාත්මක දත්ත හා සන්නිෙ සූදානම් වේ […]