ഡാക്സ്: Schlusskurse im XETRA-Handel am 24.09.2018 ഒരു 17:55 വാച്ച്

24. സെപ്റ്റംബർ 2018 presseagent 0

ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് / പ്രധാന. ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് ഓഹരി വിപണി ഇലക്ട്രോണിക് ട്രേഡിങ്ങ് ഉണ്ടായിരുന്നു (Xetra) ആകുന്നു 24.09.2018 ഒരു 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX […]